Regulamin wysyłek kurierskich - MBE Poznań - grawerowanie - kurier - pieczątki - poligrafia

Przejdź do treści

Regulamin wysyłek kurierskich

REGULAMIN WYSYŁEK KURIERSKICH

OGÓLNE  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I POCZTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MBE TOMASZ TOMASZEWSKI W RAMACH SIECI  MAIL BOXES ETC.

WPROWADZENIE:

niniejsze  Ogólne Warunki Świadczenia Usług Kurierskich i Pocztowych realizowanych  przez  Punkty  Obsługi MBE, określają wykonywanie usług w zakresie  logistyki przesyłek, obejmujących: odbiór przesyłek, przechowanie,  przekazanie do wysyłki oraz innych usług, realizowanych przez Punkty  Obsługi MBE, działających pod marką sieci Mail Boxes Etc. oraz MBE.

Logistyka  przesyłek stanowi główny przedmiot działalności Punktów Obsługi MBE,  realizowanej poprzez umowy zawarte z największymi renomowanymi  przedsiębiorstwami zajmującymi się przewozem i logistyką krajową oraz  międzynarodową.

Zakres usług oferowanych przez poszczególne Punkty Obsługi MBE może się różnić w zależności od konkretnego Punktu.

Niniejsze  Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE dotyczą klientów   korzystających z usług świadczonych przez Punkty Obsługi MBE.

DEFINICJE:

Określenia  użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Kurierskich i  Pocztowych przez Punkt Obsługi MBE, będą miały następujące znaczenie:

Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi „MBE” lub „OWU MBE” - następujące  postanowienia umowne znajdujące zastosowanie do usług świadczonych przez Punkty Obsługi MBE na rzecz Klientów.

PUNKT OBSŁUGI MBE lub „PO-MBE” -  Punkt obsługi na terenie Polski, prowadzony przez PUH MBE Tomasz  Tomaszewski , na podstawie umowy franczyzy zawartej z franczyzodawcą MBE  Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonujący Usługę Serwisową  MBE na rzecz Klienta;

KLIENT -  osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  korzystająca z usług Punktu Obsługi MBE;

PRZEWOŹNIK –  wybrany spośród dostępnych przedsiębiorców, świadczący na własny  rachunek i ryzyko usługi przewozu,  któremu Klient powierza doręczenie  przesyłki z miejsca nadania do miejsca dostawy, na warunkach   zamieszczonych na właściwej stronie internetowej oraz udostępnionych w  PO-MBE;

ADRESAT (ODBIORCA) -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca  osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prawidłowo  wskazana przez Klienta jako odbiorca przesyłki;

PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 12 czerwca 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 tj. z dnia 23 listopada 2018 r.);

PRZESYŁKA - przedmiot zapakowany przez Klienta lub zapakowany na zlecenie Klienta przez PO-MBE, odebrany przez PO-MBE;

PRZESYŁKA POCZTOWA
 – korespondencja lub paczka opatrzona adresem, przyjęta przez PO MBE w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi z zastosowaniem przepisów Prawa Pocztowego;

USŁUGA MBE -  usługa logistyki polegająca na odbieraniu, pakowaniu, przechowywaniu  oraz wydawaniu Przewoźnikowi przesyłek gotowych do wysyłki, wykonywana  przez PO-MBE - inna niż usługi zastrzeżone w rozumieniu Ustawy  z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr.130  poz. 1188 tekst jednolity).

MIEJSCE NADANIA - Punkt Obsługi MBE na terenie Polski lub lokalizacja nadawcy;

MIEJSCE DOSTAWY - siedziba Adresata lub inna lokalizacja wskazana przez Klienta;

CENNIK -  zestawienie opłat za poszczególne usługi Punktów Obsługi MBE,  udostępniony Klientowi oraz podany do publicznej wiadomości w każdym PO-MBE,

LIST PRZEWOZOWY - dokument udostępniony przez PO MBE, zawierający dane dotyczące: przesyłki, Klienta, Adresata-Odbiorcy, Przewoźnika, miejsca nadania, miejsca dostawy, wypełniony przez Klienta lub na zlecenie Klienta przez PO-MBE, na podstawie dokładnych danych wskazanych przez Klienta;

INDYWIDULANE ZLECENIE WYSYŁKI LUB „IZW” -  zlecenie jednorazowej wysyłki przez Klienta okazjonalnego, zawierające  dane niezbędne do wypełnienia Listu Przewozowego oraz potwierdzające  zawarcie umowy pomiędzy PO-MBE a Klientem, jak również akceptację warunków usług kurierskich i odpowiedzialności wybranego przez Klienta Przewoxnika;

OGÓLNE ZLECENIE WYSYŁKI LUB „OZW” -  zlecenie systematycznych wysyłek przez stałego Klienta, zawierające  dane niezbędne do wypełnienia Listu Przewozowego oraz potwierdzające  zawarcie umowy pomiędzy PO-MBE a Klientem, jak również akceptację warunków usług przewozowych  i odpowiedzialności wybranego przez Klienta Przewoźnika.

PRZEWOŹNIK –  przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w  transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i  pocztowe zlecane przez Klientów a któremu PUH MBE Tomasz Tomaszewski  powierza organizację przewozu.

Przewoźnicy świądczący usługi dla PO-MBE:
- UPS Polska Sp. z o.o. (United Parcel Serwis) z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1, 01-222 Warszawa;
- FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 warszawa
- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.

REGULAMIN PRZEWOŹNIKA –  właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych dostępny pod adresem:
  • www.ups.com.pl
  • www.fedex .com.pl
  • www.inpost.pl

RODO - O -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych);

§ 1
Postanowienia ogólne:

1. Klient zobowiązany jest przekazać Przesyłkę PO-MBE w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi MBE i wydanie przesyłki Przewoźnikowi.
2.  Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają  opakowania, Klient zobowiązuje się przekazać we właściwym opakowaniu.  Opakowanie to powinno m.in.:
a. być odporne, zamknięte i skutecznie zabezpieczone, tj. zaklejone taśmą samoprzylepną, zapieczętowane lub zalakowane,
b. uniemożliwiać dostęp do zawartości Przesyłki bez pozostawiania widocznych śladów,
c. być odpowiednio opisane, jeśli jest to wymagane lub uzasadnione przez wzgląd właściwość i zawartość Przesyłki,
d. nie powodować uszkodzeń innych przesyłek magazynowanych lub transportowanych
3. Klient może zlecić opakowanie przesyłki PO-MBE, za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku.

§ 2
Przesyłki wyłączone z zakresu Usług MBE:

1.  Punkt Obsługi MBE nie przyjmuje Przesyłek niebezpiecznych lub przesyłek  niezgodnych z warunkami świadczenia usług kurierskich udostępnionych  Klientowi, w tym m.in.:
a. materiałów wybuchowych,
b. materiałów i substancji łatwopalnych lub żrących,
c. broni palnej,
d. dzieł sztuki,
e. przedmiotów wymagających odrębnej licencji na transport,
f. pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych,
g. żywych zwierząt
h.  przedmiotów potencjalnie mogących spowodować szkody na osobie, mieniu  lub w środowisku jak również zanieczyszczenie lub uszkodzenie innych  Przesyłek
i. produktów określonych w art. 45-47 Ustawy Prawo Pocztowe (usługi pocztowe powszechne).
2.  Punkt Obsługi MBE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i zwrotu  Przesyłki oraz odmowy wykonania Usługi MBE w uzasadnionych przypadkach, w  szczególności wykonania wysyłki przesyłki która nie spełnia warunków  świadczenia usług kurierskich, wybranego przez Klienta Przewoxnika, o  czym PO-MBE zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta.


§ 3
Sprawdzenie i otwarcie Przesyłki:


1.  W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości lub podejrzeń, że  Przesyłka może spowodować uszkodzenie innych przesyłek, mienia lub  środowiska, PO-MBE może zażądać od Klienta aby niezwłocznie otworzył przesyłkę i umożliwił jej sprawdzenie. W razie odmowy Klienta, PO-MBE ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub wykonania Usługi MBE.
2.  W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że przesyłka jest przedmiotem  przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub  środowiska, PO-MBE niezwłocznie informuje właściwe służby lub  organy oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili kontroli przez  właściwy organ.
3. Czynności otwarcia i sprawdzenia Przesyłki powinny być zaznaczone w liście przewozowym.

§ 4
Zlecenia wysyłki oraz List przewozowy:


1.  Klient powinien właściwie, precyzyjnie (bez błędów i pomyłek),  kompletnie i czytelnie wypełnić Indywidualne lub Ogólne Zlecenie  Wysyłki, w sposób umożliwiający wypełnienie Listu przewozowego, albo  przekazać w innej formie  PO MBE dane oraz instrukcje umożliwiające  prawidłowe wypełnienie Listu przewozowego, w szczególności dane  wymienione w IZW lub OZW. Klient ponosi wyłączą odpowiedzialność za dane  przekazane w celu wypełniania zleceń wysyłki lub Listu przewozowego.
2.Klient  otrzymując kopię listu przewozowego lub potwierdzenie nadania przesyłki   potwierdza prawdziwość zawartych w nich danych, akceptuje  przedstawione warunki świadczenia usług kurierskich wybranego  Przewoźnika oraz niniejszy Regulamin Świadczenia Usług PO MBE.

§ 5
Opłaty i płatności za Usługi MBE:

1. Z tytułu wykonania przez Punkt Obsługi MBE usługi zleconej przez Klienta, Klient zobowiązany jest uiścić należną PO-MBE opłatę.
Wszystkie opłaty za Usługi MBE określone są w Cenniku. Opłata należna PO-MBE powinna być uiszczona w momencie odebrania przesyłki przez PO-MBE lub w momencie zlecenia wykonania innej Usługi MBE przez Klienta.
2. PO-MBE  zastrzega sobie prawo do określenia indywidualnego terminu zapłaty w  stosunku do Klienta, który nie jest konsumentem w rozumieniu  znajdujących zastosowanie przepisów prawa.
3. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu wymagalnych należności PO-MBE, Klient zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe oraz naprawić ewentualną szkodę wynikająca z opóźnienia.
4.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej  zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11  marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

§ 6
Warunki i terminy doręczeń:


Warunki  oraz terminy doręczenia Przesyłki z Miejsca Nadania do Miejsca odbioru,  jak również procedura w razie zaginięcia Przesyłki, określone są w  przedstawionych Klientowi warunkach świadczenia usług przewozowych ,  wybranego przez Klienta Przewoźnika.   


§ 7
Utrata, opóźnienie w doręczeniu lub uszkodzenie Przesyłki:


1.  W razie utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki,  zastosowanie znajdują przedstawione Klientowi warunki świadczenia usług  kurierskich, wybranego przez Klienta Przewoźnika.
2. W razie utraty,  uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, Klient zobowiązany  jest niezwłocznie poinformować o tym PO-MBE, przedstawiając  okoliczności utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki,  jak również poniesionej z tego tytułu szkody.
3. Po otrzymaniu informacji o których mowa w § 7 pkt 2 powyżej, PO-MBE  występuje w imieniu Klienta z reklamacją do właściwego Przewoźnika, a w  razie uzyskania stosownego umocowania, zasięga i przekazuje Klientowi  informacje o wynikach reklamacji.
4. Punkt Obsługi MBE, od chwili  wydania Przesyłki wybranemu przez Klienta Przewoźnikowi, nie ponosi  odpowiedzialności za utratę uszkodzenie lub opóźnienia w doręczeniu  Przesyłki, jak również za wynikłe stąd szkody. W razie wystąpienia  utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również  szkody po stronie Klienta, PO-MBE działając w imieniu i na rzecz  Klienta, dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez Klienta  stosownego odszkodowania, z zastrzeżeniem dopełnienia przez Klienta  warunków usług przewozowych wybranego Przewoźnika. PO-MBE nie  ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odmowy wypłaty przez wybranego  Przewoźnika odszkodowania z tytułu utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w  doręczeniu Przesyłki, jak również wyrządzonej szkody.

§ 8
Odpowiedzialność:


1. Punkt Obsługi MBE odpowiada wyłącznie za uszkodzenia Przesyłki oraz inne szkody wynikające z działania lub zaniechania PO-MBE, powstałe od momentu przyjęcia Przesyłki do momentu jej wydania Przewoźnikowi.
2.  W razie uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki,  powstałych w trakcie doręczenia Przesyłki przez Przewoźnika ,  zastosowanie znajdują warunki świadczenia usług  wybranego przez Klienta  Przewoźnika. W wypadku zlecenia przez Klienta PO-MBE dokonania  dodatkowego ubezpieczenia przesyłki, z zastrzeżeniem uiszczenia przez  Klienta należnej opłaty wskazanej w Cenniku, likwidacja szkody oraz  wypłata należnego wynagrodzenia odbywa się przez Ubezpieczyciela  Przesyłki.
3. Klient nadając przesyłkę deklaruje jej wartość .  Deklaracja wartości musi odpowiadać stanowi faktycznemu i rzeczywistej  wartości przesyłki. W razie uszkodzenia przesyłki odpowiedzialność PO  MBE ograniczona jest do kwoty, o którą obniżyła się deklarowana  rzeczywista wartość przesyłki. Jeżeli tylko część przesyłki doznała  obniżenia wartości przez uszkodzenie, odpowiedzialność ograniczona jest  do kwoty, która winna być uiszczona w razie zaginięcia jedynie części,  której wartość się obniżyła.
4.   PO MBE nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1 powyżej jeżeli  utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w organizacji przewozu  Przesyłki powstały:
a) wskutek siły wyższej;
b) z przyczyn występujących po stronie Klienta, Nadawcy lub Odbiorcy;
c)  z powodu naruszenia przez Klienta lub Odbiorcę przepisów prawa,  niniejszego Regulaminu, Regulaminu Przewoźnika lub Umowy zawartej z PO  MBE;
d) z powodu właściwości zawartości Przesyłki;
e) z innych przyczyn wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wyłączających odpowiedzialność PO MBE.
5.  PO MBE  jest zwolniona od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli  utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z  następujących przyczyn:
a) nadania pod nazwą niezgodną z  rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną, rzeczy wyłączonych z  przewozu zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu, lub przyjmowanych do  spedycji na warunkach szczególnych lub niezachowania przez Klienta lub  Nadawcę tych warunków;
b) braku, niedostateczności lub wadliwości  opakowania Przesyłki, narażonej w ten sposób na szkodę wskutek jej  naturalnych właściwości;
c) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;
 6. Wystąpienie chociaż jednej z przesłanek wymienionych w niniejszym  paragrafie powoduje, zwolnienie PO MBE z odpowiedzialności za szkody  powstałe w wyniku uszkodzenia bądź utraty przesyłki, a także opóźnienia  jej doręczenia.
7. Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń  powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu  ubytku lub uszkodzenia przesyłki w stosunku do PO MBE.
8.  Uprawnionemu przysługuje odszkodowanie za utratę lub ubytek Przesyłki,  obliczane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 7 powyżej, wysokość tę ustala rzeczoznawca.
10.  PO MBE nie odpowiada za działania lub zaniechania Klienta, Nadawcy bądź  Odbiorcy, które mają znamiona czynów zabronionych przez powszechnie  obowiązujące przepisy prawa.
11. Wszystkie kwoty szkód powstałych z tytułu opóźnienia, uszkodzenia bądź utraty przesyłek winny być właściwie udokumentowane.
12.  PO MBE nie ponosi odpowiedzialności za niejawne szkody w zawartości  przesyłki. Za taką niejawną szkodę uznaje się szkodę niemożliwą do  stwierdzenia w momencie dostawy, ze względu na brak widocznych naruszeń  opakowania przesyłki.
13. Kwoty odszkodowania, o których mowa w  niniejszym paragrafie należne są uprawnionemu jedynie w przypadku, gdy  okaże się, że PO MBE  ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę zgodnie  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne:

PUH MBE ustala następujące zasady sprawdzenia stanu Przesyłki:
 1) ustalenia stanu Przesyłki dokonuje się protokolarnie po zakończeniu  przewozu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie  stanu Przesyłki;
2) w przypadku zaistnienia widocznego uszkodzenia  lub częściowej utraty przesyłki, ustala się niezwłocznie protokolarnie  stan Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody; protokół ten winien  zostać podpisany przez Odbiorcę oraz osobę doręczającą przesyłkę;
3)  w chwili, kiedy Odbiorca potwierdzi odbiór przesyłki, odpowiedzialność  za jej stan i kompletność przechodzi na Odbiorcę. Wszelkie zastrzeżenia  stwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usługi dotyczące stanu  przesyłki bądź też realizacji jej dostawy, powinny zostać umieszczone  przez Odbiorcę w chwili jej odbioru w dokumentach przewozowych;
4)  protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Przesyłki.  Jeżeli Uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w  nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu  przez Uprawnionego, Przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy.  Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu;
5) w razie  trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub  przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez PUH MBE  lub Przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym;
6) formę sporządzenia  protokołu ustala Przewoźnik, wybrany przez Klienta podczas składania  zlecenia przesyłki w miejscu nadania.
7) do prawidłowego zgłoszenia  reklamacji niezbędne jest podanie nazwy Przewoźnika, imienia i nazwiska  (nazwy) oraz adresu zamieszkania (siedziby) uprawnionego do złożenia  reklamacji.
W reklamacji  należy wskazać;
- numer reklamowanej Przesyłki,
- uzasadnienie reklamacji kwotę roszczenia
-numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania lub innej należności,
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien określić, w szczególności:
- co było zawartością Przesyłki,
- w jaki sposób została opakowana,
- wskazać wymiary i wagę Przesyłki,
-  wskazać czy Przesyłka została opatrzona w naklejki lub inne komunikaty  sugerujące szczególne traktowanie Przesyłki, np. „ostrożnie”.  
8) Do  zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć list przewozowy, protokół, o  którym mowa w ust. 1 powyżej oraz kopie innych dokumentów związanych z  rodzajem i wysokością roszczenia.   
9) Zgłoszenia reklamacyjne nie  zawierające w/w. danych nie będą rozpatrywane. PUH MBE zastrzega sobie  prawo do żądania również innych dokumentów niż wymienione powyżej, jeśli  takie dokumenty okażą się niezbędne do zakończenia postępowania  reklamacyjnego. Dokumenty takie powinny zostać dostarczone do PUH MBE  w  terminie 14 dni od daty skierowania żądania o nie do Reklamującego.   Jeśli termin ten upłynie bez odpowiedzi, reklamacja może nie być  rozpatrzona, bez możliwości jej ponownego wniesienia.
10) Złożenie reklamacji - zarówno szkodowej jak i finansowej -  stanowi wyłącznie powiadomienie wybranego Przewoźnika o  zakwestionowaniu jego usługi oraz zgłoszenie przez Klienta żądania  otwarcia procedury reklamacyjnej. PUH MBE niezwłocznie przekaże  reklamacje  do Przewoźnika, a o wynikach postępowania reklamacyjnego  powiadomi Klienta po jej rozpatrzeniu.

§ 10
Zastaw:


PO-MBE  przysługuje prawo zastawu odebranej Przesyłki w celu zabezpieczenia  należności celnych lub należności z tytułu wykonanej Usługi MBE oraz  szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy przez Klienta lub Adresata Przesyłki.

§ 11
Dane osobowe:


Zgodnie  z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

  • wszelkie  przekazane Punktowi Obsługi MBE dane osobowe są wykorzystywane i  przechowywane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
  • administratorem danych osobowych jest Punkt Obsługi MBE, któremu dane są przekazywane,
  • osoba  przekazująca dane uzyskuje niezwłocznie prawo dostępu do swoich danych  osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub zmiany oraz usunięcia,
  • dane  osobowe są zapisywane i przetwarzane na nośnikach magnetycznych i  wyodrębnione dla celów statystycznych oraz w odniesieniu do dystrybucji  materiałów reklamowych dotyczących działalności Punktu Obsługi MBE jak  również, że udostępnienie danych jest dobrowolne, a każda odmowa Klienta  dotycząca przetwarzania przedmiotowych danych jest dla Punktu Obsługi  MBE wiążąca.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
b.  prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c.  prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d.  prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f.  prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe:

1.  Indywidualne lub Ogólne Zlecenia Wysyłki, mogą zawierać odmienne  postanowienia od postanowień OWU MBE. W takim przypadku postanowienia  OWU MBE stosuje się, o ile postanowienia poszczególnych IZW lub OZW nie  stanowią inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w OWU MBE, IZW oraz  OZW, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w  tym przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawo pocztowe oraz Ustawy  prawo przewozowe.
3. Niniejsze OWU MBE pozostają ważne do czasu ich  odwołania lub zmiany. Zmiana postanowień OWU MBE wchodzi w życie po  opublikowaniu OWU MBE wraz z zmianami, w sposób opisany w § 11 pkt 4  poniżej.
4. postanowienia OWU MBE opublikowane są na stronie internetowej: https://www.mbe-poznan.pl
Wróć do spisu treści